เกี่ยวกับเรา

อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านกฎหมายและการออกแบบ การตรวจสอบที่ดิน การออกแบบโครงการ การขอใบอนุญาตต่างๆ การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง การซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ การให้คำปรึกษาและดำเนินการทางกฎหมาย เช่น การอุทธรณ์คำสั่งหรือฟ้องคดีปกครองตามกฎหมายควบคุมอาคาร ฯลฯ

กฎหมายและคดีความ

ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ตรวจสอบสัญญาและร่างสัญญา คดีความแพ่ง-อาญา คดีปกครอง ว่าความทั่วราชอาณาจักร การทำพินัยกรรม การทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ฯลฯ