ทำลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอดถอน…หลักหมุดที่ดิน…อาจติดคุกได้

Posted on February 28, 2020February 10, 2021Categories ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หลักหมุดที่ดิน คือ หลักหมายเขตที่ดินหรือหมุดหลักฐานที่ลงไว้ในที่ดินซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ทำไว้เพื่อการทำแผนที่และการรังวัดที่ดิน การทำลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอดถอน หลักหมุดที่ดิน และโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 67 บัญญัติว่า เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำหลักหมายเขตที่ดิน หรือได้สร้างหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่ลงไว้ในที่ดิน ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ถอดถอนหลักหมายเขตหรือหมุดหลักฐานเพื่อการแผนที่นั้นไปจากที่เดิม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน Post Views: 1,309

การเปิดเข้าใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

Posted on January 21, 2020February 10, 2021Categories การก่อสร้าง, ควบคุมอาคาร, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีบทบัญญัติอันเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือแจ้งตามมาตรา 39ทวิ และมีดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้วเสร็จ โดยจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ว่าเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39ทวิ หรือไม่ Post Views: 83

ก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

Posted on October 18, 2019February 10, 2021Categories การก่อสร้าง, ควบคุมอาคาร

ระยะห่างของผนังอาคารกับแนวเขตที่ดิน การก่อสร้างอาคาร ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 50 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และอาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร Post Views: 369

ผู้ซื้ออาคารที่ต่อเติมดัดแปลงไม่ถูกต้อง โดนบังคับตามกฎหมายควบคุมอาคารได้

Posted on September 12, 2019February 10, 2021Categories การก่อสร้าง, ควบคุมอาคาร, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บัญญัติไว้ให้กระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ ยกเว้นกรณีการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นการดัดแปลงอาคารที่มีลัษณะเป็นการดัดแปลงเพียงเล็กน้อยและไม่มีผลกระทบต่อความปลอยภัยของอาคาร Post Views: 58

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (4) การซื้อขายที่ดินโครงการจัดสรรที่ดิน

Posted on July 17, 2019February 10, 2021Categories จัดสรรที่ดิน, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การซื้อขายที่ดินหรือการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ โครงการที่ไม่ได้ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และโครงการที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 นิยามความหมายของ การจัดสรรที่ดิน หมายความว่า การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียว หรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปี เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย Post Views: 1,067