Category: การก่อสร้าง

การเปิดเข้าใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีบทบัญญัติอันเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือแจ้งตามมาตรา 39ทวิ และมีดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้วเสร็จ โดยจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ว่าเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39ทวิ หรือไม่ Post Views: 17...

ก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดิน ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

ระยะห่างของผนังอาคารกับแนวเขตที่ดิน การก่อสร้างอาคาร ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 50 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และอาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร Post Views: 21...

ผู้ซื้ออาคารที่ต่อเติมดัดแปลงไม่ถูกต้อง โดนบังคับตามกฎหมายควบคุมอาคารได้

การดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บัญญัติไว้ให้กระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ ยกเว้นกรณีการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นการดัดแปลงอาคารที่มีลัษณะเป็นการดัดแปลงเพียงเล็กน้อยและไม่มีผลกระทบต่อความปลอยภัยของอาคาร Post Views: 40...

การขุดดินและถมดิน ทำอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

การขุดดินและถมดินเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิด ที่ดินซึ่งติดกับบ้านที่เราอาศัยอยู่อาจมีคนเอาดินมาถมปรับระดับเพื่อก่อสร้างหรือขึ้นโครงการจัดสรร หรืออาจขุดดินเพื่อทำชั้นใต้ดินของอาคารหรือเพื่อเอาหน้าดินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่อยากจะขุดดินหรือถมดินในที่ดินของตนเอง ต้องรู้ถึงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน โดยกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 Post Views: 195...

ได้รับคำสั่งให้ ระงับการก่อสร้าง,ห้ามใช้,ระงับการใช้,รื้อถอนอาคาร เจ้าของอาคารต้องทำอย่างไร

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้วหรืออาคารที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาจได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย และอาจมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารหรือบริเวณอาคารได้ Post Views: 237...