การรังวัด การระวังแนวเขตรังวัดและการคัดค้านการรังวัดแนวเขตที่ดิน

Posted on July 9, 2019February 10, 2021Categories ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้มีสิทธิในที่ดินที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินของตนเอง สามารถยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินที่ต้องการสอบแนวเขตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้ดำเนินการรังวัดสอบแนวเขตที่ดินของตนเองได้ ในการรังวัดสอบแนวเขตที่ดินนั้น หากปรากฎว่าการครอบครองที่ดินไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นการสมยอมกันของเจ้าของที่ดินทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย แต่โดยทั่วไปแล้วหากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเสียประโยชน์ เช่น การรังวัดแนวเขตเข้ามาในพื้นที่ซึ่งตนเองทำประโยชน์ เจ้าของที่ดินข้างเคียงคงไม่ยินยอมและรับรองแนวเขตตามที่รังวัด และอาจมีการคัดค้านการรังวัดแนวเขตที่ดินดังกล่าว Post Views: 188

การขุดดินและถมดิน ทำอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

Posted on February 24, 2019February 10, 2021Categories การก่อสร้าง, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การขุดดินและถมดินเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิด ที่ดินซึ่งติดกับบ้านที่เราอาศัยอยู่อาจมีคนเอาดินมาถมปรับระดับเพื่อก่อสร้างหรือขึ้นโครงการจัดสรร หรืออาจขุดดินเพื่อทำชั้นใต้ดินของอาคารหรือเพื่อเอาหน้าดินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่อยากจะขุดดินหรือถมดินในที่ดินของตนเอง ต้องรู้ถึงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน โดยกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 Post Views: 543