การเปิดเข้าใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

Posted on January 21, 2020February 10, 2021Categories การก่อสร้าง, ควบคุมอาคาร, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีบทบัญญัติอันเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือแจ้งตามมาตรา 39ทวิ และมีดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้วเสร็จ โดยจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ว่าเป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39ทวิ หรือไม่ Post Views: 144

ผู้ซื้ออาคารที่ต่อเติมดัดแปลงไม่ถูกต้อง โดนบังคับตามกฎหมายควบคุมอาคารได้

Posted on September 12, 2019February 10, 2021Categories การก่อสร้าง, ควบคุมอาคาร, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การดัดแปลงหรือต่อเติมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บัญญัติไว้ให้กระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ ยกเว้นกรณีการดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งเป็นการดัดแปลงอาคารที่มีลัษณะเป็นการดัดแปลงเพียงเล็กน้อยและไม่มีผลกระทบต่อความปลอยภัยของอาคาร Post Views: 68

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (4) การซื้อขายที่ดินโครงการจัดสรรที่ดิน

Posted on July 17, 2019February 10, 2021Categories จัดสรรที่ดิน, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การซื้อขายที่ดินหรือการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ โครงการที่ไม่ได้ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และโครงการที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 นิยามความหมายของ การจัดสรรที่ดิน หมายความว่า การจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจากที่ดินแปลงเดียว หรือแบ่งจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวที่ได้มีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้แบ่งที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปี เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปด้วย Post Views: 1,171

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (3) การซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

Posted on July 15, 2019February 10, 2021Categories ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยหลักฎหมายทั่วไปแล้ว โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงไม้ยืนต้นถือเป็นส่วนควบกับที่ดิน หากมีการจดทะเบียนจำหน่ายจ่ายโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแล้ว โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ยืนต้นซึ่งถือเป็นส่วนควบกับที่ดินย่อมโอนไปยังผู้รับโอนทันทีโดยไม่ต้องมีการจดทะเบียนโอนกันอีกหรือจะต้องมีกำหนดไว้ในสัญญาแต่อย่างใด แต่หากผู้ขายต้องการจำหน่ายจ่ายโอนเฉพาะส่วนของที่ดินอย่างเดียวควรต้องมีการระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจนว่าผู้ขายจะทำการรื้อถอนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง หรือจะมีการตัดเอาไม้ยืนต้นในที่ดินไป ซึ่งก็คือผู้ขายมีเจตนาจะขายเฉพาะที่ดินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และแน่นอนว่ามีผลต่อราคาตกลงซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าต้องการซื้อขายที่ดินนั้นในราคาใด Post Views: 3,101

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (2) ภาระติดพันและข้อจำกัดสิทธิในที่ดิน

Posted on July 13, 2019February 10, 2021Categories ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การซื้อขายที่ดินนอกจากเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน และการชำระราคาแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาและสำคัญมากอีกอย่างคือ ภาระติดพันต่างๆ หรือข้อจำกัดสิทธิบางประการในที่ดิน เช่น สิทธิการเช่าของผู้เช่าหากมีผู้เช่าอยู่ในที่ดิน ที่ดินที่มีการทำสัญญาจำนองไว้กับเจ้าหนี้ (ติดจำนอง) ภาระจำยอมภายในที่ดิน ที่ดินถูกครอบครองปรปักษ์และผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยระยะเวลาตามกฎหมายแล้วหรือที่ดินถูกแย่งการครอบครองในที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง ที่ดินที่มีกำหนดระยะเวลาห้ามโอนไว้ตามกฎหมาย (โฉนดหลังแดง) สิทธิอาศัยหรือสิทธิเก็บกินในที่ดิน ฯลฯ Post Views: 1,178