การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (1) กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน

Posted on July 12, 2019February 10, 2021Categories ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการซื้อขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ คือ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท ตามสิทธิในที่ดิน ได้แก่ 1. ประเภทที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน (ประเภท น.ส.4 ทั้งหลาย) 2. ประเภทที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเป็นสิทธิครอบครอง เช่น หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ประเภท น.ส.3 ทั้งหลาย), แบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1), ใบจอง (น.ส.2), ใบไต่สวน (น.ส.5) และเอกสารสิทธิ์สิทธิครอบครองตามกฎหมายอื่น Post Views: 287

การรังวัด การระวังแนวเขตรังวัดและการคัดค้านการรังวัดแนวเขตที่ดิน

Posted on July 9, 2019February 10, 2021Categories ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้มีสิทธิในที่ดินที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบแนวเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินของตนเอง สามารถยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินที่ต้องการสอบแนวเขตที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้ดำเนินการรังวัดสอบแนวเขตที่ดินของตนเองได้ ในการรังวัดสอบแนวเขตที่ดินนั้น หากปรากฎว่าการครอบครองที่ดินไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ ยกเว้นกรณีที่เป็นการสมยอมกันของเจ้าของที่ดินทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมาย แต่โดยทั่วไปแล้วหากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเสียประโยชน์ เช่น การรังวัดแนวเขตเข้ามาในพื้นที่ซึ่งตนเองทำประโยชน์ เจ้าของที่ดินข้างเคียงคงไม่ยินยอมและรับรองแนวเขตตามที่รังวัด และอาจมีการคัดค้านการรังวัดแนวเขตที่ดินดังกล่าว Post Views: 180

การขุดดินและถมดิน ทำอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

Posted on February 24, 2019February 10, 2021Categories การก่อสร้าง, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การขุดดินและถมดินเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิด ที่ดินซึ่งติดกับบ้านที่เราอาศัยอยู่อาจมีคนเอาดินมาถมปรับระดับเพื่อก่อสร้างหรือขึ้นโครงการจัดสรร หรืออาจขุดดินเพื่อทำชั้นใต้ดินของอาคารหรือเพื่อเอาหน้าดินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่อยากจะขุดดินหรือถมดินในที่ดินของตนเอง ต้องรู้ถึงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน โดยกฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 Post Views: 506

รู้ไว้ ก่อนทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน

Posted on February 18, 2019February 10, 2021Categories การก่อสร้าง, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ 1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ค่าของ(อุปกรณ์,สัมภาระ,วัสดุก่อสร้าง)+ค่าแรง สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างบ้านทั่วไป 2. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เฉพาะค่าแรง(ไม่รวมค่าของ) ส่วนใหญ่จะใช้กับพวกงานก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงเล็กน้อย บ้านขนาดเล็กปริมาณงานก่อสร้างไม่มากนัก ซึ่งบ้านทั่วไปหากผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการก่อสร้างพอสมควรก็อาจจะใช้สัญญาในรูปแบบนี้ได้ Post Views: 2,746

ให้เช่าห้องชุด Condominium รายวันหรือรายสัปดาห์ ทำได้หรือไม่

Posted on February 16, 2019February 10, 2021Categories ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อาคารชุดพักอาศัย หรือ คอนโดมิเนียม เป็นประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน หลายคนซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง บางคนซื้อไว้เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินที่คาดหวังว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต หรือไว้สำหรับเป็นบ้านหลังที่สอง หากปล่อยทิ้งร้างไว้ก็อาจไม่เกิดประโยชน์จึงมีการให้เช่าพักอาศัยเป็นรายเดือนบ้างรายปีบ้าง แต่มีหลายคนหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าการให้เช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี จึงนำมาให้เช่าสำหรับพักเป็นรายวัน โดยเฉพาะทำเลที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหรือแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนตามหัวเมืองต่างๆ Post Views: 13