กฎหมายผังเมืองใหม่ใช้บังคับระหว่างยื่นขออนุญาตก่อสร้าง มีผลอย่างไร

Posted on May 1, 2019February 10, 2021Categories ควบคุมอาคาร, ผังเมือง

กฎหมายผังเมืองกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หากมีการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารไว้ก่อนที่กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ในบริเวณที่ตั้งของอาคารจะมีผลใช้บังคับแล้ว การขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ได้ยื่นไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ก่อนกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่นั้น ได้รับการยกเว้นโดยให้เจ้าหน้าที่ยังคงพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายผังเมืองเดิมในขณะที่ได้รับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารไว้ Post Views: 55

FAR และ OSR เกี่ยวข้องกันอย่างไรกับกฎหมายผังเมือง

Posted on February 13, 2019February 10, 2021Categories ควบคุมอาคาร, ผังเมือง

FAR (Floor Area Ratio) หรือ อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน หมายถึง อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร OSR (Open Space Ratio) หรือ อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม หมายถึง อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต่อพื้นที่อาคารร่วมทุกชั้นของอาคารทุกหลัง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนดไว้ในกฎหมายผังเมืองของพื้นที่นั้น Post Views: 432