FAR และ OSR เกี่ยวข้องกันอย่างไรกับกฎหมายผังเมือง

FAR (Floor Area Ratio) หรือ อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน หมายถึง อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร

OSR (Open Space Ratio) หรือ อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม หมายถึง อัตราส่วนของที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารต่อพื้นที่อาคารร่วมทุกชั้นของอาคารทุกหลัง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนดไว้ในกฎหมายผังเมืองของพื้นที่นั้น

FAR (Floor Area Ratio) หรือ อัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดิน หากการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารมีการกำหนดในกฎหมายผังเมืองของพื้นที่นั้นให้ FAR ไม่เกิน 5 : 1 เราสามารถสร้างอาคารโดยมีพื้นที่รวมของอาคารทุกชั้นและทุกหลังในแปลงที่ดินดังกล่าวไม่เกิน 5 เท่าของพื้นที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร เช่น พื้นที่ดิน 1 ไร่ หรือ 1,600 ตร.ม. เราจะสร้างอาคารในที่ดินได้ไม่เกิน 8,000 ตร.ม. นั้นเอง

OSR (Open Space Ratio) หรือ อัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม หากการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารมีการกำหนดในกฎหมายผังเมืองของพื้นที่นั้นให้ OSR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 พื้นที่ดิน 1 ไร่ หรือ ขนาด 40×40 ม. หรือ 1,600 ตร.ม. มีการเว้นเป็นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมรอบที่ดิน 3 ม. ทุกด้าน อาคารซึ่งคลุมดินทั้งหมดจึงมีขนาด 34×34 ม. หรือ 1,156 ตร.ม. ดังนั้นจึงมีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของพื้นที่ดิน 444 ตร.ม. หากอาคารดังกล่าวมีพืันที่อาคารร่วมทุกชั้นของอาคาร 2,960 ตร.ม. OSR ของที่ตั้งอาคารนี้จึงเท่ากับร้อยละ 15  {(ที่ว่าง 444 หารด้วย พื้นที่อาคารรวม2,960)x100} ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตามที่กำหนดไว้นั้นเอง

FAR และ OSR จึงมีผลอย่างมากต่อการพิจารณาในการเลือกที่ตั้งของโครงการแต่ละประเภท รวมถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน