กฎหมายผังเมืองใหม่ใช้บังคับระหว่างยื่นขออนุญาตก่อสร้าง มีผลอย่างไร

กฎหมายผังเมืองกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หากมีการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารไว้ก่อนที่กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ในบริเวณที่ตั้งของอาคารจะมีผลใช้บังคับแล้ว การขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ได้ยื่นไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ก่อนกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่นั้น ได้รับการยกเว้นโดยให้เจ้าหน้าที่ยังคงพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายผังเมืองเดิมในขณะที่ได้รับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารไว้

กรณียังรวมถึง การขออนุญาต ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร และการแจ้ง(มาตรา 39ทวิ) การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ซึ่งโดยหลักแล้วจะมีการบัญญัติหลักปฏิบัตินี้ไว้ในกฎหมายผังเมืองฉบับที่ประกาศใช้ใหม่

ภายหลังหากอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และต่อมาต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้อาคารเป็นกิจการประเภทอื่นภายหลังกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ การขออนุญาตดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารต้องพิจารณาตามกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ที่มีผลใช้บังคับขณะยื่นขออนุญาตดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร